Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie


Hľadáte pohodlnejší spôsob podania žiadosti o čokoľvek čo sa týka obecného úradu? Tu nájdete väčšinu dokumentov, ktoré vám skrátia čas vybavovania.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, pes a ostatné Priznanie k DzN

Poučenie na vyplnenie priznania k DzN na rok 2021 poučenie na vyplnenie priznania na DzN 2021 (250.56 kB)

Potvrdenie o podaní DzN Potvrdenie o podaní DzN (64.35 kB)

Dohoda spoluvlastníkov Dohoda spoluvlastníkov (24.58 kB)

Prihlásenie/odhlásenie psa z evidencie Prihlásenie/odhlásenia psa z evidencie (476.01 kB)

Poplatok za užívanie verjného priestranstva VOK

Oznámenie o vzniku miestného poplatku za rozvoj na stiahnutie

Oznámenie o zriadení prevádzkarne word

Oznámenie o zrušení prevádzkarne word

Oznámenie o určenom prevádzkovom čase word

Oznámenie o osobitnom prevádzkovom čase - konanie spoločenského podujatia word

Oznámenie o čase predaja alebo čase prevádzky služieb word

Žiadosť o zľavu na KO na rok 2022  Žiadosť o zľavu na KO pre rok 2022 (33 kB)

Reklamačný protokol AVE SKna stiahnutie

Žiadosť o povolenie/zmenu predajného času alebo prechodné uzavretie prevádzkarne word

Žiadosť o výnimku z VZN č.1/2012 o určení času predaja alebo určení času prevádzky služieb word

Ohlásenie drobnej stavby word

Prehlásenie - stavebný dozor pri jednoduchej stavbe pdf

Ohlásenie udržiavacích prác word pdf

Domová ČOV - stavebné povolenie podľa § 9 word pdf

Ohlásenie stavebných úprav word pdf

Prihlásenie k trvalému pobytu v obci word pdf

Žiadosť o poskytnutie dotácie  z rozpočtu obce Veľký Biel na rok 2022 Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Veľký Biel na rok 2022 (17.97 kB)

Vyučtovanie dotácie poskytnutou obcou Veľký Biel vyúčtovanie dotácie (14.67 kB)

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla tu ku stiahnutiu

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín tu ku stiahnutiu

Žiadosť o súhlas pripojenia na obecnú kanalizáciu tu ku stiahnutiu

Žiadosť o predľženia platnosti stavebného povolenia žiadosť o predlženie stavebného povolenia.pdf (217.41 kB)

Žiadosť o rozkopávku tu ku stiahnutiu

Žiadosť o MZZOtu ku stiahnutiu

Žiadosť o potvrdenie o veku stavby tu ku stiahnutiu

Žiadosť ovydanie  povolenie na predaj tu ku stiahnutiu

Žiadosť o záväzné /predbežné/ stanovisko obce word pdf

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia word pdf

Návrh o zmenu stavby pred jej dokončením word  pdf

Návrh na vydanie povolenia na odstránenie stavby word pdf

Ohlásenie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka word pdf

Žiadosť o stavebné povolenie tu ku stiahnutiu

Žiadosť o povolenie na vstup do cintorína  na stiahnutie (49.4 kB)

Pripomienka k návrhu VZN  pripomienka VZN (12.84 kB)