Navigácia

Obsah

Slovenský zväz záhradkárov


Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov

Z histórie...

Základnú organizáciu SZZ vo Veľkom Bieli po viacročnej stagnácii vo februári 1982 zreorganizoval a oživil Ing. Ján Guláš. Vznikla tak nástupnická organizácia pôvodnej, ktorá zanikla. Prvým predsedom oživenej ZO sa celkom samozrejme stal Ing. J. Guláš, prvými členmi nového výboru boli Margita Gernicová, Alexander Leginusz, Eduard Benko, Juraj Wiebauer a Oto Polák, predsedom revíznej komisie bol Rudolf Horváth.

V priebehu nasledovných troch rokov sa členovia postupne vymieňali; mimoriadne užitočnými a trvalými členmi sa stali Jozef Šimonič (tajomník), Arnold Végh (pokladník) a Ján Kaloud (hospodár). Aj členovia výboru sa časom vystriedali: prišli Mária Urgeová a Magdaléna Danterová, Ján Kuštár, Imrich Gaál, novým predsedom revíznej komisie bol zvolený Ľudovít Bozsik.

Spočiatku museli členovia výboru operatívne riešiť množstvo naliehavých a komplikovaných organizačných aj materiálnych problémov. Zabezpečovali informovanosť členov aj obyvateľov obce, organizovali prednášky zamerané na problematiku pestovania zeleniny, ovocia a viniča. Členovia výboru sa starali aj o odbyt výpestkov formou dodávateľských zmlúv, napr. cez štátny podnik Ovocie a zelenina.

20. výročie úspešnej činnosti organizácie opäť prinieslo personálne zmeny: najstarší členovia výboru boli na vlastnú žiadosť pre pokročilý vek uvoľnení z výboru. Nahradili ich viacerí mladí členovia výboru a súčasne sa zvýšil počet členov základnej organizácie. Od roku 2002 veľkobielsky výbor záhradkárov pracuje pod vedením Jána Kalouda, členmi súčasného výboru sú podpredseda Jozef Navara, tajomníčkou je Kornélia Fülöpová, hospodárom je Imrich Gaál, pokladníkom Ľudovít Farkaš, neskôr Magdaléna Martincová. Členmi výboru sú Magda Danterová, MUDr. Ružena Dolánová, Margita Šebová, Ladislav Wiebauer, Ján Krajčovič, Michal Skovajsa, Ing. Ján Medelský, čestným členom výboru je zakladajúci člen organizácie Ing. Ján Guláš.

Organizácia prekonala množstvo personálnych aj ekonomických problémov a vďaka nadšeniu, skúsenostiam a schopnostiam desiatok členov prežila ZO aj politické zmeny, ktoré nie vždy úsiliu záhradkárov a pestovateľov prospievali. Vytrvalosťou a snahou dokázať sebe samým aj partnerským organizáciám schopnosť dopestovať ojedinelé produkty sa podarilo zakladajúcim členom a ich následovníkom získať desiatky ďalších členov. Nemôžeme však zabudnúť na Ing. Jána Guláša a členov jeho prvého obnoveného výboru, ktorým patrí vďaka a úcta predovšetkým za opätovné oživenie a vytýčenie cesty k prosperite veľkobielskej ZO SZZ!

V súčasnosti má ZO SZZ vo Veľkom Bieli 140 členov - záhradkárov, pestujúcich poľnohospodárske produkty predovšetkým v záhradkách pri domoch. Organizácia pre záhradkárov zabezpečuje odborné prednášky na aktuálne témy, organizuje odborno-náučné exkurzie po Slovensku a v susedných štátoch, výstavy vín, ovocia, zeleniny a kvetov a zabezpečuje pre ne výstavné exponáty. Aktívni členovia ZO organizujú aj kultúrno-spoločenské podujatia s hudbou pre členov ZO a ich rodinných príslušníkov, priateľov a známych. Výbor organizácie sa stará aj o znovuoživenie a udržanie tradícií našich predkov.

Členskú základňu v rokoch 1982 - 2002 tvorilo priemerne 60 - 65 záhradkárov, od roku 2002 dodnes má ZO stabilne približne 140 členov.


Za uplynulých 26 rokov usporiadala ZO SZZ Veľký Biel:

- 10 úspešných výstav vín, ktoré navštevujú nielen obyvatelia obce, ale aj z iných obcí a miest a tiež zo zahraničia; výstavy v rokoch 2002 až 2007 nadobudli vďaka novým členom výboru úroveň oveľa významnejších a väčších podujatí. O vysokú úroveň výstav sa zaslúžili aj viacerí ďalší veľkobielskí vystavovatelia, ktorí na hodnotenie ochotne ponúkli svoje vzorky vín. Vďaka patrí aj tým členom a nečlenom ZO, ktorí sa nejakým spôsobom pričinili o úspešný priebeh výstav.

- 28 poznávacích zájazdov po Česku, Maďarsku, Rakúsku a samozrejme po Slovensku; navštívili sme kaštieľ Coburgovcov v Antole aj historické banícke mesto Banská Štiavnica, zámok v Bojnicich, hrad Červený Kameň, Smolenice a jaskyňu Driny, Janov hrad i Topoľčianky, Nitru, Šaštín, Skalicu aj kúpele Smrdáky, Štúrovo, Patince a Komárno. V Českej republike sme obdivovali perlu európskych historických miest Prahu aj stredoveký hrad Konopište, juhomoravské vinárske centrá Lednice, Valtice i hanácku metropolu Olomouc, v Maďarsku sme objavovali pamiatky Ostrihomu, Šoproň, Panonhalmu a Nagycenk, loďou sme navštívili hlavné mesto valčíkov rakúsku Viedeň, autobusom zas Svetovú výstavu kvetov v Tullne.

Členovia veľkobielskej ZO navštívili aj viaceré významné odborné výstavy - Flóru Bratislava a Flóru Olomouc, Agrokomplex v Nitre, zážitkom bola aj návšteva prírodnej rezervácie v Kysihýbli pri Banskej Štiavnici, či fáranie do starej bane v blízkom banskom skanzene.

Členom veľkobielskej ZO SZZ ostalo z týchto zájazdov množstvo nezabudnuteľných zážitkov, zdokumentovaných stovkami fotozáberov; vzhľadom na obľúbenosť poznávacích exkurzií pripravujeme ďalšie zaujímavé ciele a trasy nových výletov...

- 8 výstav ovocia, zeleniny a kvetov, na ktorých pestovatelia vždy vystavovali mimoriadne hodnotné a zujímavé exponáty - každému z nich patrí úprimné poďakovanie za ochotu a čas strávený inštaláciou exponárov a neraz aj za čas strávený konzultáciami s návštevníkmi výstav. Nemôžeme vynechať tradičnú súťaž členov ZO, obyvateľov obce a detí zo základnej a materskej školy v aranžovaní kvetov - vo fotografickej databáze máme skutočné výtvarné diela, za ktoré by sa nehanbili ani vyštudovaní aranžéri!

Nevyzdvihnuté a darované exponáty ovocia a zeleniny poskytujeme deťom v materskej škôlke, v základnej škole a do zrušenia domova sociálnych služieb aj jeho obyvateľom.

- 7 Svätokatarínskych požehnaní mladých vín a ovocí je predovšetkým pripomienkou kultúrneho dedičstva našich dedov a otcov, ktoré až príliš často vymazávame zo svojich pamätí. Požehnania sa medzi členmi aj obyvateľmi obce stali svojou neopakovateľnou atmosférou, vytvorenou skutočne priateľskými susedskými vzťahmi, príjemným posedením pri dobrej hudbe i tanečnou zábavou najobľúbenejším záhradkárskym podujatím, pokračovaním niekdajších tradícií. Za každoročný oficiálny a predsa úprimný akt požehnania ďakujeme d. p. farárovi. Ďakujeme aj všetkým spoluobyvateľom, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh požehnaní mladého vína a ovocia.

- 3 záhradkárske vianočné trhy

Od roku 2006, keď sme do kalendára našich akcií zaradili aj 1. Záhradkárský vianočný trh, získalo toto podujatie obľubu takmer porovnateľnú s výstavou ovocia a zeleniny. Už prvý vianočný trh, napriek krátkosti času prípravy, bol nad očakávanie úspešný, ostatné dva trhy navštívilo ešte viac obyvateľov obce, takže vianočné trhov budeme určite organizovať aj naďalej.

Ďakujeme všetkým, ktorí počas troch vianočných trhov ponúkali svoje produkty, ale aj tým, ktorí si ich kupovali – všetci spolu vytvorili v sále kultúrneho domu čarovné predvinočnú atmosféru susedskej spolupatričnosti a pohody, pocitov, ktoré sú v časoch materialistického vnímania medziľudských vzťahov tak vzácne! Mimoriadna vďaka patrí aj pracovníčkam a dobrovoľníčkam Denného sanatória pre postihnuté deti z Turne, ktoré ponúkali výrobky síce hendikepovaných, ale zato mimoriadne šikovných detí.


Rok 2009

Členská základňa

Koncom roku 2008 mala veľkobielska ZO SZZ 141 členov, pričom je stále otvorená všetkým obyvateľom obce, ktorí majú záujem nielen o pestovanie ovocia a zeleniny, ale chcú uplatniť aj svoje znalosti a schopnosti napr. v administratívnej a prednáškovej činnosti, prípadne sa podieľať na príprave podujatí organizovaných ZO. Otvorení sme však aj obyvateľom iných obcí a miest, ktorí majú rovnaké záujmy a chcú spolupracovať s našimi pestovateľmi. Privítame aj vzájomne prospešnú a výhodnú spoluprácu s ďalšími spoločenskými organizáciami, združeniami a spolkami v obci aj mimo nej.
V roku 2009 skvalitníme komunikáciu s obyvateľmi obce a obecným zastupiteľstvom, no aj vo vnútri našej ZO. Budeme verejne prezentovať naše úspechy aj problémy, plánované vlastné aj spoločne organizované podujatia s cieľom zapojiť do spoločenského života obce čo najviac jej obyvateľov.

Organizácia podujatí

Odčlenením výrobcov vína v roku 2006 a následným založením ich spolku sa naštrbili kedysi veľmi dobré medziľudské vzťahy, čím však utrpela najmä organizácia spoločných výstav vín. Radi by sme vzťahy medzi záhradkármi a vinármi upravili prinajmenšom na korektnú úroveň tak, aby sme tematicky porovnateľné podujatia pripravovali spoločne, prípadne ako dvojakciu (podobne ako sú organizované viaceré výstavy a veľtrhy). V roku 2009 pripravíme pestovateľskú výstavu vín v marci - konkrétny termín zverejníme onedlho.

Výstavy ovocia, zeleniny a kvetov sú čoraz kvalitnejšie, o účasť na nich prejavuje záujem čoraz viac pestovateľov. Výberom najzaujímavejších a najkvalitnejších produktov sme síce znížili počet vystavovateľov, no zároveň sme sprehľadnili expozície a vytvorili väčší priestor pre návštevníkov. Výstavu už tradične podporuje firma Plantago s.r.o, ktorá tiež prispieva svojimi výpestkami - spoluprácu jej vedenia s našou ZO môžeme charakterizovať ako vynikajúcu! Žiačky veľkobielskej základnej školy, účastníčky súťaže v aranžovaní kvetov, viackrát uspeli aj na okresných súťažiach, čím prispeli k šíreniu dobrého mena školy, obce aj našej ZO! Za vytvorenie skutočných výtvarných diel si však zaslúžia ocenenie všetky aranžérky a aranžéri, ktorých práce sme obdivovali počas výstav!
Veľkobielska ZO SZZ bola Výborom SZZ poverená organizáciou Okresnej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov a v rámci nej aj Súťaže v aranžovaní kvetov v termíne 19. a 20. septembra 2009. Poverenie prípravy tejto výstavy vnímame ako ocenenie dvadsaťsedemročného snaženia všetkých členov našej základnej organizácie, ako odmenu za úspechy a aktivitu členov ZO, ich rodinných príslušníkov a priateľov. Chceme pripraviť dôstojnú a atraktívnu výstavu - podujatie, ktoré po odbornej aj spoločenskej stránke spopularizuje našu základnú organizáciu aj Veľký Biel. Budeme potrebovať pomoc všetkých, ktorým čo len trochu záleží na prezentácii našej obce - jednotlivcov, organizácií, firiem aj školy.

Svätokatarínske požehnanie mladého vína a ovocia plánujeme 22. novembra 2009. Veríme, že v duchu tradície si s láskou i námahou dopestované ovocie a dorobené víno príde uctiť opäť viac spoluobyvateľov Veľkého Biela ako v roku uplynulom. Keďže predošlé záhradkárske vianočné trhy vo Veľkom Bieli preverili našu schopnosť pripraviť aj takúto náročnú akciu, zorganizujeme ich v dostatočnom časovom predstihu aj tento rok.

Podľa záujmu oslovených tradičných remeselníkov usporiadame aj tento rok Veľkobielske remeselné trhy nie je jednoduché obsadiť majstrami rozličných remeselných odborov, keďže kalendár tradičných podujatí na Slovensku je po celý rok doslova nabitý. Ak do Veľkého Biela chceme prilákať aspoň dve desiatky remeselníkov, musíme im vytvoriť nielen atraktívne podmienky, ale aj zabezpečiť predaj ich produktov - to je výzva najmä pre masívnejšiu informovanosť najmä mladých a novoprisťahovaných obyvateľov obce. Vianočné trhy plánujeme na 12. decembra 2009, pričom rátame s účasťou tradičných aj nových predajcov.

Schôdze

Výbor ZO SZZ sa aj v roku 2009 bude schádzať podľa aktuálnej potreby - operatívne bude riešiť vzniknuté problémy organizácie aj jednotlivých členov, bude koordinovať činnosť členov v prospech splnenia úloh. Výročná členská schôdza sa uskutoční 31. januára 2009 a vyhodnotí celoročné aktivity aj činnosť organizácie za uplynulé štvrťstoročie. Pripomienky a nápady sú pre nás inšpiráciou a podnetom na inovatívne riešenia, preto ich očakávame nielen od členov organizácie, ale aj od ostatných spoluobyvateľov.

Odborné a poznávacie zájazdy

Pre rok 2009 predbežne pripravujeme dva autobusové zájazdy - jeden na Moravu a jeden na Slovensko. Ciele, trasy a termíny uverejníme v priebehu 1. štrťroka 2009.

Vážení spoluobčania, chceli sme Vás oboznámiť s činnosťou záhradkárskej organizácie vo Veľkom Bieli za uplynulých 27 rokov jej existencie. Z informácií vyplýva, že naša ZO SZZ je jednou z najaktívnejších organizácií v obci, a svojimi aktivitami už presahuje rámec odbornej činnosti v prospech členov.

Spoločenskými a kultúrnymi podujatiami, ktoré sa určite zapísali do povedomia obyvateľov Veľkého Biela, prispievame aj k zvýšeniu záujmu turistov o región Podunajsko. Aj keď v tejto oblasti máme silnú konkurenciu v Malokarpatskom regióne s množstvom vinárskych obcí a miest, s množstvom kultúrnohistorických pamiatok a prírodných zaujímavostí, chceme dokázať, že aj Podunajsko má hodnoty, pre ktoré sa oplatí navštíviť ho. Preto plánujeme rozvinúť vzájomne výhodnú spoluprácu s obcami na Morave a v Rakúsku, a prispieť tak k propagácii oblasti rekreácie, skvelého vína, ovocia a zeleniny, chutného medu a zaujímavých gastronomických špecialít... nehovoriac o ochote a dobrosrdečnosti ľudí!

Veríme, že v roku 2009 splníme všetky predsavzatia a dosiahneme všetky stanovené ciele, aby sme začiatkom budúceho roku mohli hodnotiť našu tohoročnú činnosť len v superlatívoch. Zároveň veríme, že nám k tomu dopomôžete aj Vy, naši spoluobyvatelia Veľkého Biela!

Veľký Biel 15. január 2009
Ján Kaloud, predsedda ZO SZZ