Navigácia

Obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia v sobotu 10. novembra 2018

 

Oficiálne výsledky volieb nájdete v tomto dokumente Uverejnenie výsledkov volieb

Výsledky volieb s počtom hlasov  Výsledky volieb 2018

 

Čas konania volieb:  7.00 – 22.00 h

 

Právo voliť

do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

 

Prekážkou práva voliť

je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

 

Právo byť volený

za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Bližšie informácie pre voličov a kandidátov:

https://www.minv.sk/?volby-oso2018

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov do obecného zastupiteľstva Veľký Biel 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - starosta Veľký Biel 2018

 

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Zverejnenie počtu obyvateľov

Informácie pre voliča

Tájékoztatás a választók számára

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Elektronická adresa pre doručovanie oznámení