Navigácia

Obsah

 

Cykloalej Veľký Biel

V mesiaci október obec pri novovybudovanej Podunajskej cyklodopravnej

trase vysadila dreviny – stromovú alej. Na spolufinancovaní tohto projektu

sa podieľal aj Bratislavský samosprávny kraj v rámci individuálnej dotácie

vo výške 2.000,- €. Hlavným prínosom projektu je zatraktívnenie cyklodopravy,

dreviny budú plniť viaceré funkcie a to: rekreačnú, okrasnú, vetrolamovú a ochrannú.

 

cykloalejvýsadba stromov

 

23.10.2021

 

Prevencia kriminality

Obec bola úspešná v získaní finančnej dotácie vo výške 7000€ s projektom na rozšírenie kamerového systému v obci, a tak začiatkom roka 2020 sme mohli inštalovať a sprevádzkovať 7 kamier na dvoch frekventovaných miestach v obci. Kamery pribudli v križovatke ulíc Obchodná a Kostolná, so snímaním križovatky, obchodného priestoru a artézskej studne a v okolí budovy obecného úradu.

„Projekt bol finančne podporený Radou Vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“

 

                                                            

 

 

 

7.4.2020

Vytvorenie bezpečných priechodov pre chodcov v obci Veľký Biel

Z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky v obci podala obec žiadosť o dotáciu na

"Vytvorenie bezpečných priechodov pre chodcov v obci Veľký Biel". Obec získala

dotáciu od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 24.000 €.

Finančné prostriedky sa použili na montáž dvoch bezpečných priechodov

na Školskej ulici pri pošte a na Obchodnej ulici, a na osadenie merača rýchlosti 

motorových vozidiel na Kostolnej ulici. Cieľom vybudovania priechodov je podpora

zlepšenia dopravno-bezpečnostnej situácie a zníženie rizika vzniku dopravných

nehôd na rizikových úsekoch. 

 

 

 

 

 

Školská ul.Obchodná ul.Kostolná ul.1

19.12.2019

Odvodnenie Poštovej ulice

Obec Veľký Biel získala finančnú dotáciu z BSK, v rámci Bratislavskej regionálnej

dotačnej schémy na podporu Životného prostredia a rozvoja vidieka 2019 vo výške

8.200 €. Tieto finančné prostriedky boli použité v súlade s účelom poskytnutia dotácie, 

a to realizáciou adaptačných opatrení zameraných na zadržiavanie dažďovej vody na

Poštovej ulici. Počas prívalových dažďov tu dochádzalo k problémom s odtekaním vody,

na vozovke a vo výtlkoch sa vytvárali kumulované plochy so zadržiavaním veľkého množstva

zrážok. Prínosom projektu je, že dažďová voda už nepreteká na priľahlé pozemky obyvateľov,

nepoškodzuje tak ich nehnuteľnosti a zároveň sa zvýšila plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky.

 

Poštová ulica

27.06.2019

Kamerový systém pri Požiarnej zbrojnici

 

Pri Požiarnom klube a Hasičskej zbrojnici nám pribudli nové bezpečnostné kamery. Budú slúžiť najmä na monitorovanie blízkeho okolia a prípadné odhalenie páchateľov, ktorí neváhajú vynášať odpad do okolia a vytvárať tak nelegálne skládky. Pod dohľadom kamier sú umiestnené aj nové veľkokapacitné nádoby na zber triedených zložiek odpadu tetrapacku a ľahkých kovov ( plechoviek a konzerv).

poziarna zbrojnica kamerypoziarna zbrojnica kamery1

Tento projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Finančnú dotáciu vo výške 3000€ poskytlo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Bratislava.

minvprevencia kriminality logo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

plagát

EURÓPSKA ÚNIA, Európsky fond regionálneho rozvoja
Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014-2022
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Projekt:
Modernizácia  učebne ZŠ vo Veľkom Bieli

Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy vo Veľkom Bieli 

Nenávratný finančný príspevok: 42 944,50 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 22 602,37 EUR

Plagát k projektu