Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo


Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Bieli vo volebnom období  2018 - 2022 tvorí 7 poslancov zvolených v priamych voľbách obce. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú v roku 2021 naplánované vždy o 18:00 hod. v sobášnej sieni na obecnom úrade Veľký Biel v týchto termínoch:

22.február                              

29.marca     -  ZRUŠENÉ 

17.mája                       

21.júna                          

23.augusta

29.novembra                                              

Miesto zasadnutí je sobášna sieň na miestnom obecnom úrade.

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa riadia schváleným rokovacím poriadkom. 

Na tomto rokovacom poriadku sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Bieli dňa 30.11.2020 uznesením č. 127/2020.

Rokovací poriadok

Poverenie na zastupovanie starostu

Plán zasadnutí OZ na rok 2021

Ing. Peter Fülöp

vCard