Navigácia

Obsah

 

 

Archív - zákazka 'Kanalizácia Veľký Biel 2.etapa -Tlaková kanalizácia- TK3 Kostolná“'

 • Názov
  Kanalizácia Veľký Biel 2.etapa -Tlaková kanalizácia- TK3 Kostolná“
 • Kategória zákazky
  Zákazky s nízkymi hodnotami - Stavebné práce
 • Popis
  Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v rozšírení
  gravitačnej kanalizácie obce Veľký Biel systémom tlakovej kanalizácie. Tá umožňuje
  postupnú realizáciu prác po jednotlivých vetvách tlakovej kanalizácie, podľa
  finančného krytia verejného obstarávateľa. Predmetom verejného obstarávania je
  Tlaková kanalizácia vetva TK3 – Kostolná ulica. Do vetvy TK3 budú zaústené
  prípojky od čerpacích šachiet (zberných komôr), ktoré budú osadené na jednotlivých
  nehnuteľnostiach v druhej časti Kostolnej ulice. Začiatok navrhovanej vetvy TK3 bude
  v koncovej šachte Š96. Bližší opis zákazky je vymedzený v dokumente „Projektová
  dokumentácia“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy a v dokumente „Výkaz výmer“,
  ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy.
  Verejný obstarávateľ vzhľadom na charakter predmetu zákazky umožňuje záujemcom
  vykonať obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác. V prípade záujmu záujemcu
  je možné vykonať obhliadku miesta, po predchádzajúcom ohlásení u kontaktnej
  osoby: Anton Danter- starosta, kontakt: 0911 446865
 • Dátum zverejnenia
  4.2.2020
 • Zakázka stornovaná k