Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Kanalizácia Veľký Biel 2.etapa -Tlaková kanalizácia- vetva TK5 Školská ulica a vetva TK8 Športová ul.

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v rozšírení gravitačnej
kanalizácie obce Veľký Biel systémom tlakovej kanalizácie. Tá umožňuje postupnú realizáciu
prác po jednotlivých vetvách tlakovej kanalizácie, podľa finančného krytia verejného
obstarávateľa. Predmetom verejného obstarávania je Tlaková kanalizácia vetva TK5
Školská ulica a vetva TK8 – Športová ulica. Do týchto vetiev budú zaústené prípojky od
čerpacích šachiet (zberných komôr), ktorými sa budú odvádzať splaškové vody od
jednotlivých nehnuteľností. Podstatou tlakovej kanalizácie je výstavba čerpacích šachiet
(zberných komôr) pri jednotlivých nehnuteľnostiach, do ktorých je privádzaná splašková voda gravitačne z nehnuteľnosti.

Prílohy

Vyzva-na-predkladanie-ponuk (1).pdf (148.75 kB)

Príloha č. 1_ Projektová dokumentácia_TK5_TK8.pdf (1.89 MB)

Príloha č. 2_Návrh na plnenie kritéria (1).doc (47 kB)

Príloha č. 3A_ TK5.xls (55.5 kB)

Príloha č. 3B_TK8.xls (59.5 kB)

Príloha č. 4_Zmluva o dielo_Návrh (1).docx (59.82 kB)

Zodpovedá:
hore