Veľký Biel - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Komisia na ochranu verejného poriadku

  • Kontroluje dodržiavanie zákona podľa § 25 ods. 1 zákona o cestnej premávke ( parkovanie na chodníku),
  • Napomáha pri riešení susedských sporov,
  • Kontroluje dodržiavanie verejného poriadku na území obce,
  • Pôsobí ako kontrolný orgán pri zisťovaní a likvidácii nelegálnych skládok odpadu,
  • Kontroluje dodržiavanie VZN obce č. 6/2011 o podmienkach držania psov,
  • Kontroluje dodržiavanie VZN obce č.7/2011 o verejnej kanalizácii a odpadových vodách,
  • Kontroluje dodržiavanie VZN obce č. 5/2018 o miestnych daniach, ( daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné prístroje).