Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Komisia pre financie, investície a regionálny rozvoj

Komisia finančná

 • Hodnotí a pripomienkuje strednodobé a dlhodobé strategické materiály týkajúce sa  smerovania a rozvoja obce,
 • Pri výkone svojej činnosti spolupracuje s ostatnými komisiami OZ,
 • Prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce a rozpočtových opatrení,
 • Prerokováva a vyjadruje sa k priebežnému plneniu rozpočtu obce,
 • Hodnotí účelnosť a efektívnosť vynakladaných finančných prostriedkov z rozpočtu obce,
 •  Prerokováva a vyjadruje sa k záverečnému účtu obce, a prijíma odporúčanie k rozdeleniu hospodárskeho výsledku,
 • Dohliada na nakladanie s majetkom obce s cieľom zabezpečiť jeho  najefektívnejšie využitie,
 • Navrhuje kritériá pre obstarávanie majetku obce,
 • Navrhuje koncepčné riešenia vo vzťahu k príjmom obce (miestne dane a poplatky),
 • Prerokováva a vyjadruje sa k prijatým úverom a k záložným právam zriadeným k majetku obce,
 • Prerokováva a vyjadruje sa k združovaniu prostriedkov obce,
 • Prerokováva a vyjadruje sa k prevodom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce vrátane zverenia majetku obce do výpožičky a prenájmu majetku obce,
 • Prerokováva a vyjadruje sa k nákupu hnuteľného a nehnuteľného majetku do vlastníctva obce, k investičným akciám obce, ako aj k verejným obstarávaniam.

 

Osoby

Samospráva

Kalendár vývozu separovaných zložiek

harmonogram 2023

Referendum 2023

Voľby 2022

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

odchyt

hore