Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Kanalizácia Veľký Biel 2.etapa -Tlaková kanalizácia- TK3 Kostolná“

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v rozšírení
gravitačnej kanalizácie obce Veľký Biel systémom tlakovej kanalizácie. Tá umožňuje
postupnú realizáciu prác po jednotlivých vetvách tlakovej kanalizácie, podľa
finančného krytia verejného obstarávateľa. Predmetom verejného obstarávania je
Tlaková kanalizácia vetva TK3 – Kostolná ulica. Do vetvy TK3 budú zaústené
prípojky od čerpacích šachiet (zberných komôr), ktoré budú osadené na jednotlivých
nehnuteľnostiach v druhej časti Kostolnej ulice. Začiatok navrhovanej vetvy TK3 bude
v koncovej šachte Š96. Bližší opis zákazky je vymedzený v dokumente „Projektová
dokumentácia“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy a v dokumente „Výkaz výmer“,
ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ vzhľadom na charakter predmetu zákazky umožňuje záujemcom
vykonať obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác. V prípade záujmu záujemcu
je možné vykonať obhliadku miesta, po predchádzajúcom ohlásení u kontaktnej
osoby: Anton Danter- starosta, kontakt: 0911 446865

Prílohy

Príloha č. 1_Projektová dokumentácia (1).pdf (3.18 MB)

Príloha č. 2_Výkaz výmer.xls (79 kB)

Vyzva-na-predkladanie-ponuk (3).pdf (124.91 kB)

Príloha č. 3_Návrh na plnenie kritéria.doc (46 kB)

Príloha č. 4_Zmluva o dielo.docx (59.92 kB)

Zodpovedá:
hore