Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

„Zníženie energetickej náročnosti objektu obecný úrad - Veľký Biel“

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v znížení energetickej
náročnosti a tým aj prevádzkových nákladov budovy obecného úradu Veľký Biel. Existujúca
nosná konštrukcia šikmej strechy - krov ostane zachovaný v plnom rozsahu. Strešný plášť
bude z časti vymenený (v miestach pôvodnej strešnej krytiny). Časť strechy, ktorá bola
vymenená bude zdemontovaná a po zateplený a uložení strešných vrstiev opätovne
namontovaná. Konštrukcia krovu - krokvy budú doplnené o kontralaty a latovanie. Z
vonkajšej strany budú na krokvy osadené kontralaty, na ktoré bude uchytená difúzna fólia
(poistná izolácia) tyvek. Na kontralaty bude uchytené latovanie a ťažká strešná krytina.
Dažďové zvody horizontálne i vertikálne budú kompletne vymenené vrátane nosných prvkov a kompletných klampiarskych výrobkov.
Výplne okenných otvorov (drevené) budú vymenené za plastové, čím dôjde k zjednoteniu
celkového architektonického výrazu budovy a k zlepšeniu tepelno-izolačných vlastností.
Obvodový plášť bude kompletne zateplený kontaktným zatepľovacím systémom vrátane
sokla. Povrchová úprava bude omietkou a v rámci sokla mozaikovou omietkou. Sokel bude
zateplený styrodurom - tepelná izolácia vhodná do vlhkého prostredia.

Prílohy

Vyzva-na-predkladanie-ponuk.pdf (152.73 kB)

Príloha č. 1_Projektová dokumentácia.pdf (2.91 MB)

Príloha č. 2_Návrh na plnenie kritéria.doc (45.5 kB)

Príloha č. 3_Výkaz výmer.xls (133.5 kB)

Príloha č. 4_Zmluva o dielo_Návrh.docx (60.64 kB)

Zodpovedá:
hore