Veľký Biel - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Starosta obce

Starosta obce Veľký Biel 

 starosta obce Veľký Biel

  Ing. Peter Fülöp, PhD.

Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná. Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, vydáva pracovný a organizačný poriadok obecného úradu. Starosta rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Oznámenie funkcií...k122022.pdf (4.73 MB)

Oznámenie funkcií...2022 k 42023.pdf (6.89 MB)