Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Pamiatky

V tejto sekcii sa dočítate o najvýznamnejších pamiatkach obce. Pre viac informácií kliknite na nadpis.


Barokový kaštiel z 18.storočia

Barokový kaštiel z 18.storočiaNajvýznamnejšou kultúrnou pamiatkou je barokový kaštieľ, jeden z najväčších na Slovensku zo začiatku 18. storočia postavený v roku 1725, ktorý v obci postavili už ako tretí v poradí. Majiteľom kaštieľa bol Žigmund Csáky a spravoval ho jeho brat, arcibiskup Imrich. Svojho jasu sa kaštieľ dočkal v roku 1930. Plánovačom bol Fischner von Erlach a jeho syn. Na stavebné práce dozeral majiteľ bernolákovského kaštieľa J. Eszterházy. Zaujímavosťou boli napr. okná, ktorých v celom objekte bolo 365 ako dní v roku, 52 izieb ako týždňov do roka a 7 brán ako dní v týždni. Z pravej strany kaštieľa bola kaplnka, ktorej steny tvorili maľby autora G.A. Galliartiho. Okrem iného tento objekt slúžil aj ako kňazský seminár. Ďalšími majiteľmi kaštieľa boli Battyány Jozef, gróf Hadík a Reviczký. Dlhší čas kaštieľ vlastnil Gyioko Szilárd z Kriviny. Okolo kaštieľa bol prekrásny park, kde vynikali hlavne ihličnany - najmä borovice, ale nechýbali ani cudzokrajné stromy. Za druhej svetovej vojny väčšia časť kaštieľa vyhorela. Zničili sa aj maľby. Kaplnka a jeho hlavný oltár boli počas normalizácie zamurované, preto prístup do kaplnky dnes nie je možný. Z okolitého prekrásneho parku obyvatelia vyrúbali stromy a použili ich na kúrenie. Súčasťou kaštieľa sú aj hrobky na miestnom cintoríne.

V roku 1955 sa začalo s rekonštrukciou kaštieľa a v roku 1960 ho odovzdali do užívania ako Domov dôchodcov s kapacitou 237 lôžok. Neskôr fungoval ako Ústav pre mentálne postihnuté ženy a od roku 2006 kaštieľ nie je v užívaní a chátra. Vrámci reštitúcie bol kaštieľ vrátený potomkom, ktorí dnes žijú na území Slovenska a Čiech. Súčasný majitelia sa pamiatku snažia predať.

Aký osud čaká už aj tak dostatočne schátralý kaštieľ, zatiaľ nikto s určitosťou povedať nevie. Väčšine z nás, ktorí majú blízky vzťah k historickým hodnotám je veľmi ľúto, že sa tak jedinečný objekt rozpadá.


Kostol Povýšenia Svätého kríža z 18.storočia

Kostol

História kostola:

História nám nezanechala konkrétne údaje o histórii kostola Povýšenia Svätého Kríža. Z mála prameňov sa dozvedáme, že:

Imrich Csáky - arcibiskup kaločský 1672 - 1733 - kúpil Magyarbél.
Imrich Esterházy - Ostrihomský primas 1725 - 1745 dal obnoviť alebo postaviť kostol 1728 vo Veľkom Bieli.
1728 - mecénkou kostola je Alžbeta Xivkovich, farárom je Eugen Horvát.
Počet veriacich 1821


Zvony v kostole Povýšenia Svätého Kríža (1896)

Vo vežovej časti kostola sú umiestnené tri zvony

Veľký zvon

spodný priemer: 950 mm
rok uliatia: 1928
miesto uliatia: Chomutov (Česká republika)
pôvodca: Richard Herold
majuskulný nápis: 1.: MAGYAROK NAGYASSZONYA KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK ! / A MAGYARBELI HIVEK AJÁNDÉKA 1928. 2.: HEROLD RICHARD HARANGÖNTŐDE, KOMOTAU.
Reliéf: na privrátenej strane nad nápisom je P. M. s Ježiškom v náručí, okolo nej je nápis PATRONA HVNGARIAE

Malý zvon

spodný priemer: 745 mm
rok uliatia: nedatovaný, pravdepodobne 1928
miesto uliatia: Chomutov (Česká republika)
pôvodca: Richard Herold
majuskulný nápis: 1.: JÉZUS SZENTSÉGES SZIVÉNEK / TISZTELETÉRE ÖNTETETT / A MAGYARBÉLI PLÉBÁNIÁHOZ / TARTOZÓ HÍVEK KÖZADAKOZÁSÁBÓL / HEROLD RICHARD HARANGÖNTŐDE KOMOTAU.
Reliéf: na odvrátenej strane je Božské Srdce

Umieráčik

spodný priemer: 355 mm
rok uliatia: 1928
miesto uliatia: Chomutov (Česká republika)
pôvodca: Richard Herold
Majuskulný nápis:
1.: HEROLD RICHARD HARANGÖNTŐDE / SZT. JÓZSEF KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK !
2.: KOMOTAU. / 1928.
Reliéf: na privrátenej strane je sv. Jozef s Ježiškom v náručí


Kostol Svätého Ladislava

Kostol sa nachádza v Malom Biely. Ladislav Svätý pochádzal z arpádovskeho rodu. Bol synom kráľa Belu I. a poľskej princeznej Ryksy. Narodil sa okolo roku 1040 vo vyhnanstve v Poľsku. Po návrate do Uhorska pomohol roku 1074 svojmu bratovi Gejzovi zosadiť z uhorského trónu kráľa Šalamúna, ktorý bol ich bratrancom. Kráľom sa stal Gejza. Keď Gejza roku 1077 zomrel, prinútili Ladislava, aby sa ujal vladárstva, hoci pôvodne nechcel. Ladislav sa usiloval zmieriť s pokoreným Šalamúnom a chcel mu odovzdať i kráľovskú hodnosť, ale veľmoži mu v tom zabránili. Ladislav bol úspešný panovník, ktorý rozšíril územie Uhorska, odrazil nájazdy nomádskych Pečenehov z východu a upevnil kresťanský poriadok v krajine. Bol azda najobľúbenejším panovníkom v uhorských dejinách. Zaslúžil sa aj kanonizáciu viacerých uhorských kandidátov svätorečenia: kráľa Štefana, jeho syna Imricha, Csándskeho biskupa Gerharda a dvoch slovenských svätcov Svorada a Benedikta. Roku 1090 založil v Chorvátsku záhrebské biskupstvo. V zápase o udeľovanie cirkevných hodností (takzvaný boj o investitúru) Ladislav podporoval pápežov proti nemeckému cisárovi Henrichovi IV.. Preto sa postavil i za Henrichovho súpera Rudolfa Švábskeho, ktorého dcéru si vzal za ženu. Iba na istý čas sa dostal do sporu s pápežom Urbanom II., a to pre obsadenie Chorvátska , ktoré bolo pápežským lénom. Ladislav zomrel roku 1095 v Nitre alebo v jej blízkosti. Pochovali ho vo veľkovaradínskej katedrále , ktorú dal postaviť. Za svätého bol vyhlásený v roku 1192.

 

hore