Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Slovenský zväz rybárov

Združenie bolo založené vo februári roku 1978 ako miestna organizácia pobočky Slovenského rybárskeho zväzu pri obvodnej organizácii Senec. 

1

V januári roku 2019 má organizácia 162 dospelých členov, 8 študentov vo veku 15-17 rokov, a 24 detí vo veku 6-14 rokov. Členmi  organizácie sú obyvatelia susediacich obcí Veľký Biel a Nová Dedinka.

Rybárskym revírom organizácie je 16 hektárové štrkovisko na území obce Veľký Biel. Priemerná hĺbka štrkoviska je 4,5m a jeho dno je husto posiate vodnými rastlinami. Vďaka pravidelnému každoročnému zarybňovaniu rybárskym zväzom tu žijú ryby z druhov – kapor, ostriež, karas, úhor, slnečnica, šťuka, zubáč alebo sumec.

Činnosť rybárov nespočíva len v rekreačnom alebo športovom rybolove, ale najmä v starostlivosti o vodnú plochu a jej okolie, ktoré neustále znečisťujú ľahostajní a nezodpovední návštevníci venčiaci psov alebo kúpajúci sa. Miestni rybári organizujú brigády, pri ktorých vyrezávajú ľad aby sa ryby počas zimy dostali k potrebnému kyslíku, vyrezávajú vysoké vodné trávy ( šáchorie), orezávajú suché a zlámané konáre stromov na brehu jazera. V spolupráci s potápačmi organizujú čistenie dna rybníka, počas ktorého vylovia „skvosty“ v podobe opotrebovaných pneumatík, nepotrebného nábytku, železa, a množstva plastových či sklenených fliaš a pohárov. Zároveň rybári a rybárska stráž celoročne dohliadajú na udržiavanie čistoty brehov rybníka a dodržiavanie rybárskych predpisov a práv. V roku 2018 združenie rybárov v okolí rybníka osadilo nové lavičky a informačné tabule.

11

Rybári organizujú brigády na čistenie brehov, a radi privítajú aj pomoc dobrovoľníkov, ktorým záleží na vzhľade a čistote miestneho rybníka a jeho okolia.

Každoročne organizácia v spolupráci s Obecným úradom vo Veľkom Bieli organizuje Rybárske preteky.

Rybársky revír č. 1-1140-1-1 štrkovisko Veľký Biel

Lov rýb je povolený celoročne s dodržiavaním individuálnej doby ochrany.

V mesiacoch január – apríl, november – december v čase od 06.00h do 21.00h

V mesiaci máj v čase od 04.00h do 24.00h

V mesiacoch jún – október v čase od 00.00h do 24.00h. 

V prípade záujmu o členstvo v organizácii, poskytne bližšie informácie stránka www.srzsenec.sk, Rybársky dom MsO SRZ Senec na Vajanského ulici 45, Senec alebo predseda MsO SRZ Veľký Biel  - Bc.Attila Szigeti

11

Zákon č. 216/2018 Z. z.Zákon o rybárstve, účinnosť od 01.01.2019

 

§5 - Práva a povinnosti vlastníkov pribrežných pozemkov a nájomcov pribrežných pozemkov a práva a povinnosti užívateľov k pribrežným pozemkom

 

  1. Užívateľ má právo vstupovať na pribrežné pozemky. Vlastník alebo nájomca pribrežného pozemku je povinný strpieť vstup na tieto pozemky v nevyhnutnej miere okrem pozemkov, na ktoré je vstup zakázaný alebo obmedzený podľa osobitných predpisov.
  2. Užívateľ je povinný označiť rybársky revír tabuľou tak, aby z označenia boli zrejmé najmä hranice rybárskeho revíru. Užívateľ pri označovaní rybárskeho revíru nesmie poškodzovať živé časti prírody a obmedzovať vlastníka pribrežného pozemku alebo nájomcu pribrežného pozemku vo výkone vlastníckych práv alebo užívacích práv k pribrežným pozemkom alebo správcu vodného toku pri jeho správe.
  3. Vlastník pribrežného pozemku, nájomca pribrežného pozemku alebo správca vodného toku je povinný strpieť označenie rybárskeho revíru a nesmie toto označenie nijako poškodzovať. Ak je vlastník pribrežného pozemku, nájomca pribrežného pozemku alebo správca vodného toku umiestnením označenia rybárskeho revíru obmedzený vo výkone vlastníckych práv alebo užívacích práv, má právo na náhradu od užívateľa; ak sa o náhrade nedohodnú, na návrh vlastníka pribrežného pozemku, nájomcu pribrežného pozemku, správcu vodného toku alebo užívateľa rozhodne súd.

§ 39 - Priestupky

 (1) Priestupku na úseku rybárstva sa dopustí ten, kto

a) nestrpí vstup na pribrežné pozemky v nevyhnutnej miere podľa § 5 ods. 1,

b) nestrpí na pribrežnom pozemku označenie rybárskeho revíru alebo ho poškodzuje podľa § 5 ods. 3,

(2) Za priestupok podľa odseku 1 okresný úrad uloží pokutu od 100 eur do 1 000 eur.

 

Najbližšie plánované udalosti:

 

  

hore