Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo


Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Bieli vo volebnom období  2018 - 2022 tvorí 7 poslancov zvolených v priamych voľbách obce. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú v roku 2020 naplánované vždy o 18:00 hod. v sobášnej sieni na obecnom úrade Veľký Biel v týchto termínoch:

27.januára                             

30.marca                              

29.júna                          

24.augusta

30.novembra                                              

Miesto zasadnutí je sobášna sieň na miestnom obecnom úrade.

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa riadia schváleným rokovacím poriadkom. 

Na tomto rokovacom poriadku sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Bieli dňa 18.06.2018 uznesením č. 71/2018.

Rokovací poriadok

Poverenie na zastupovanie starostu