Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.12.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

40/2020

Neuvedené

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Veľký Biel

09.12.2020

Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácií v obci Veľký Biel

38/2020

Neuvedené

VPP Senec a.s.

Obec Veľký Biel

04.12.2020

Zmluva o výpožičke

37/2020

Neuvedené

SR-Štatistický úrad SR

Obec Veľký Biel

03.12.2020

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 18102019

36/2020

1 004,00 EUR jedentisícštyri eur

Ing. Michal Šišolák

Obec Veľký Biel

03.12.2020

Kúpna zmluva o predaji pozemku

35/2020

870,00 EUR osemstosedemdesiat eur

Eva Fülöpová,Peter Fülöp

Obec Veľký Biel

13.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

34/2020

52 955,00 EUR päťdesiatdvatisícdeväťstopäťdesiatpäť eur

Obec Veľký Biel

Ministerstvo financií SR

09.11.2020

Zmluva o dielo

33/2020

59 900,00 EUR päťdesiatdeväťtisícdeväťsto eur

ADIZ EU s.r.o., Krajná 7716/9A, 917 71 Trnava

Obec Veľký Biel

29.10.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

32/2020

910,00 EUR deväťstodesať eur

Galileo Corporation s. r. o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Veľký Biel

29.10.2020

Dodatok č.1 k zmluve č.144958 08U01

31/2020

Neuvedené

Environmentálny fond

Obec Veľký Biel

29.09.2020

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 13/2020

30/2020

0,00 EUR

STAVECH,s. r. o., Klincová 37, 82108 Bratislava – mestská časť Ruži

Obec Veľký Biel

14.09.2020

Kúpna zmluva č. ZM/0269/2020

29/2020

17 359,02 EUR sedemnásťtisíctristopäťdesiatdeväť eur dva centy

Obec Veľký Biel

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

10.09.2020

Zmluva č. 146652 08U02

28/2020

50 000,00 EUR päťdesiattisíc eur

Environmentálny fond

Obec Veľký Biel

10.09.2020

Dohoda o spolupráci

27/2020

Neuvedené

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Obec Veľký Biel

10.09.2020

Príloha č. 3 k Mandátnej zmluve: Zľava pre vedúci subjekt

26/2020

0,20 EUR dvadsať centov za MWH

Mgr. Juraj Lobotka, Veľká Hradná 98, 913 24 Veľká Hradná

Obec Veľký Biel

07.09.2020

Zmluva č. 144958 08U01

25/2020

103 000,00 EUR jedenstotritisíc EUR

Environmentálny fond

Obec Veľký Biel

26.08.2020

Mandátna zmluva

24/2020

1 527,83 EUR jedentisícpäťstodvadsaťsedem eur osemdesiattri centov

Mgr. Juraj Lobotka, Veľká Hradná 98, 913 24 Veľká Hradná

Obec Veľký Biel

25.08.2020

Zmluva o dielo č. 8/2020

23/2020

1 000,00 EUR jedentisíc eur

MBM Plus s. r. o.

Obec Veľký Biel

14.08.2020

Zmluva o dielo: "Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách obce Veľký Biel"

22/2020

17 266,80 EUR sedemnásťtisícdvestošesťdesiatšesť eur 80 centov

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Veľký Biel

05.08.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 12/2020

21/2020

75 030,70 EUR sedemdesiatpäťtisíctridsať eur 70 centov

CHRANENEPRACOVISKO.eu, s.r o.

Obec Veľký Biel

04.08.2020

Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby ochrany objektu

20/2020

Neuvedené

Defense Pro s. r. o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

Obec Veľký Biel

04.08.2020

Zmluva o predaji pozemkov

19/2020

3 240,00 EUR tritisícdvestoštyridsať eur

Alena Navarová, Katarína Rusko, Martin Rusko

Obec Veľký Biel

22.07.2020

Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku

18/2020

0,00 EUR

ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava

Obec Veľký Biel

11.06.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

17/2020

11,99 EUR

SWAN, a. s., Landererova 12, 81109 Bratislava

Obec Veľký Biel

29.05.2020

Nájomná zmluva

16/2020

50,00 EUR

Kynologický klub Veľký Biel

Obec Veľký Biel

25.05.2020

Zmluva o grantovom účte

15/2020

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Veľký Biel

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: