Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Nakoľko Obecný úrad zriaďuje nové telefónne linky, k dispozícii je dočasné telefónne číslo: 02/402 591 82, 02/402 591 81. Ďakujeme za pochopenie.

Starosta obce


Starosta obceStarosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná. Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, vydáva pracovný a organizačný poriadok obecného úradu. Starosta rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

 

Starosta obce Veľký Biel - Anton Danter

Nezávislý kandidát, štvrté volebné obdobie

Do funkcie starostu som bol prvýkrát zvolený v komunálnych voľbách v novembri 2006. Obec sme spolu s obecným zastupiteľstvom prebrali s niekoľkými úvermi, nezaplatenými faktúrami za verejné osvetlenie, či obecnými budovami v dezolátnom stave.

Úprimne by som rád poďakoval  za pomoc každému poslancovi, členom komisií, pracovníkom obecného úradu, pracovníkom všetkým obcou zriadeným inštitúciám, miestnym organizáciám, miestnym podnikateľom, a dobrovoľníkom z radov Vás obyvateľov za pomoc pri zveľaďovaní našej obce.

Hneď v prvom období 2007-2010 sme sa pustili do finančne náročných projektov  rekonštrukcie materskej a základnej školy. V tomto čase mala materská škola celkom 43 detí a základná škola 116 žiakov. Zrekonštruovali sme budovu požiarnej zbrojnice v Malom Bieli, v areáli základnej školy sme vybudovali ihrisko s umelou trávou,  vybudovali  sme park pri kultúrnom dome a v jeho areáli  umiestnili detské ihrisko. V obci sme osadili prvé spomaľovače rýchlosti, vybudovali parkovisko pri obecnom úrade a štadióne, a s pomocou BSK sme zrekonštruovali Železničnú ulicu. Odkúpili sme budovu zdravotného strediska do majetku obce. Zaviedli sme obecný rozhlas na Záhradnej ulici, a kanalizáciu na Cintorínskej ulici. Začali sme vydávať prvé obecné noviny Bielčan a realizovať dnes už tradičné kultúrne a športové podujatia v obci ako Starostovský ples, Bielsky kotlík, Deň obce, Rozsvietenie vianočného stromčeka, Mikuláš, Pingpongový turnaj, Futbalový turnaj  o pohár starostu obce a iné.

V druhom období 2011- 2014 sme vybudovali detské ihrisko v areáli požiarnej zbrojnice v Malom Bieli, zrekonštruovali sme autobusové zastávky na Bratislavskej ulici, zrekonštruovali sme budovu kultúrneho domu, vybudovali sme novú kuchyňu a školskú jedáleň,  odstránili sme nelegálnu skládku odpadov za jazerom, zaviedli sme separovaný zber odpadov, zriadili sme zberný dvor bio odpadu, obnovili sme verejné osvetlenie obce LED svetlami, osadili sme nové dopravné značky a informačné tabule, poskytli sme  priestor pre detský pingpongový oddiel, obnovili sme činnosť Dobrovoľného hasičského zboru a zaviedli službu poskytovania a rozvozu obedov pre seniorov. Zaviedli sme tiež zopár nových podujatí pre obyvateľov ako Fašiangová zabíjačka či Bielsky beh, ale tiež jarnú brigádu na zveľadenie obce.

V treťom období 2015-2018 sme z kapacitných dôvodov rozšírili materskú školu, vybudovali prechod pre chodcov pri materskej a základnej škole, vybudovali sme parkovisko a revitalizovali sme plochu pri základnej škole, rekonštruovali sme autobusové zastávky v obci a revitalizovali sme okolie autobusovej zastávky na Obchodnej ulici, vybudovali sme zónu oddychu v Malom Bieli a fitness park pri jazere, vybudovali sme parkovisko pri kostole, zrekonštruovali sme Zdravotné stredisko a vybudovali parkovisko, zrekonštruovali sme kaplnku na Malobielskom cintoríne, osadili sme nové lavičky na Veľkobielskom cintoríne,  prepojili sme chodníkmi ulice Kaštieľska – Školská, Školská – Obchodná, Záhradná- Senecká, uzatvorili sme zmluvu na odchyt túlavých  psov, zrekonštruovali sme obecný rozhlas, inštalovali sme kamerový systém na zvýšenie bezpečnosti v obci, umiestnili sme na území obce polopodzemné veľkokapacitné kontajnery na odpad, modernizovali sme čerpadlá v ČOV.

Väčšinu činností sme zrealizovali z vlastných  finančných zdrojov, napriek tomu je k 31.12.2018 hospodárenie a finančné zdravie obce vo výbornom hodnotení. Celkový dlh obce k tomuto dátumu je 0%, a celkový dlh na obyvateľa obce je taktiež 0%.

Napriek kritike a rečiam neprajníkov pokračujeme v budovaní obce aj v štvrtom období, ktoré začalo v roku 2019.

Z kapacitných dôvodov staviame kompletne nový pavilón základnej školy  so štyrmi učebňami, s plánovaným dokončením v septembri 2019, a v základnej škole tiež zmodernizujeme učebňu laboratória. V dražbe sme získali opäť do nášho vlastníctva budovu v areáli futbalového štadióna a zriadili sme detskú futbalovú školu. Založili sme kynologický klub a schválili sme pozemok pre vybudovanie kynologického cvičiska pre psov. Získali sme dotáciu pre rozšírenie kamerového systému na zvýšenie bezpečnosti v obci. Začali sme s rekonštrukciou Novej ulice, výstavbou chodníka, rozšírením komunikácie a vysadením zelene.

Prioritou najbližšieho obdobia je budovanie kanalizácie a výstavba telocvične. Obec má pripravené projekty pre realizáciu dokončenia kanalizácie v uliciach Športová, Školská, Robotnícka, Poštová, Kostolná, Poľovnícka.

S prianím krajšej budúcnosti a dobrej spolupráce
Anton Danter – starosta obce

1.1.2019 vo Veľkom Bieli 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejnhé funkcionára 2020.pdf (4.01 MB)

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára 2021

 

hore