Veľký Biel - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Komisia výstavby, životného prostredia a dopravy

Komisia je poradný, iniciatívny a kontrolný orgán obecného zastupiteľstva a starostu obce v oblasti stavebnej, rozvoja obce, územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby, dopravy a životného prostredia.

• V oblasti stavebnej spolupracuje s miestnym stavebným úradom, zameriava svoju činnosť hlavne na dodržiavanie stavebného zákona pre realizácie nových stavieb, rekonštrukcii a na celkový rozvoj a vzhľad obce.

• V oblasti rozvoja obce, zameriava svoju činnosť na výhľadové rozvojové projekty.

• Spracúva a predkladá stanoviská ku koncepciám rozvoja obce, k návrhom záväzných stanovísk k investičným zámerom na území obce, k návrhom investičných akcií z rozpočtových a mimorozpočtových prostriedkov obce, k spôsobu realizácie výstavby, údržby a správy miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, cintorínov a nehnuteľností, ktoré sú v majetku obce.

• Spracúva a predkladá stanoviská k návrhom organizácie dopravy na území obce, k návrhom závažnejších dopravných úprav a dopravného značenia.

• Spracúva a predkladá stanoviská k návrhom na riešenie bytovej výstavby v obci.

• Prerokováva návrhy investičných akcií obce a dáva k nim svoje stanovisko.

• Spolupracuje na príprave podkladov pre verejné obstarávanie v danej oblasti.

• Prerokováva podnety a žiadosti občanov v oblasti svojej činnosti a dáva k nim svoje stanoviská.

• V potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ.