Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia


Schválené VZN obce Veľký Biel

VZN platné od 1.1.2021

VZN č. 3/2021, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a výška príspevku na režijné náklady a

VZN č. 3_2021.pdf 06.10.2021

VZN č.1/2021 ktorým sa určujú názvy ulíc v obci Veľký Biel

VZN-ulice.pdf 20.05.2021

VZN č.2/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vyhradenej parkovacej ploche

VZN_dočasné parkovanie.pdf 20.05.2021

Dodatok č.1/2021 k VZN č.2/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom,drobným stavebným odpadom, objemným odpadom

čipovanie dodatok.pdf 20.05.2021

VZN č. 1/2020 o poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpady

VZN č.12020 o poplatku za KO a DSO.pdf 03.12.2020

VZN č.2/2020 o nakladaní s KO, DSO, OO

VZN č.22020 nakladanie s KO,DSO,OO.pdf 03.12.2020

VZN č.3/2020 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2021

VZN č.3 2020 daň z nehnuteľnosti na rok 2021.pdf 03.12.2020

VZN č.4/2020 o miestných daniach na kalendárny rok 2021

VZN č.4 2020 o miestnych daňiach na rok 2021.pdf 03.12.2020

VZN č.5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škol.zariadení so sídlom na území obce Veľký Biel

VZN č.52020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Veľký Biel.pdf 03.12.2020

VZN platné od 01.01.2020

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Veľký Biel

VZN 062019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škoslkých zariadení so sídlom na území obce Veľký Biel.pdf 08.01.2020

VZN č.3/2019 o poplatku za KO a DSO

- VZN KO a DSO na rok 2020.pdf 09.12.2019

VZN č.7/2019 o nakladaní s KO a DSO, OO

VZN V.Biel nakladanie s odpadmi.pdf 09.12.2019

VZN platné od 1.1.2019

VZN daň z nehnuteľnosti

VZN daň z nehnuteľnosti na rok 2019.pdf 18.12.2018

VZN prevádzkový poriadok pohrebiska

poriadok pre pohrebiska 2019.pdf 18.12.2018

VZN o miestnych daniach

VZN o miestnych daňiach na rok 2019.pdf 18.12.2018

VZN poplatok za KO a DSO

VZN poplatky KO 2019.pdf 18.12.2018

VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úradu nákladov v základnej a materskej škole v obci Veľký Biel č. 1/2019

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len nariadením) sa upravuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v materskej škole, v školskom klube detí pri základnej škole, ktorých zriaďovateľom je Obec Veľký Biel.

VZN o poplatku pre MŠ a ŠKD od 01.09.2019.pdf 01.07.2019

VZN, ktorým sa určuje názov ulice obce Veľký Biel č. 2/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Biel určuje názov ulice v obci Veľký Biel – Lipová ulica (lokalita č. 5).

VZN o názve ulice č. 22019.pdf 01.07.2019

VZN platné od 1.1.2018

VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane č. 02 2018.pdf 26.09.2018

VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení

VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Veľký Biel

VZN 12018 u určení výšky dotácie na prevádzku ŠKD.pdf 07.02.2018

Stránka