Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia


Schválené VZN obce Veľký Biel

VZN platné od 1.1.2022

VZN č.4/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2022

VZN 4 2021 o poplatku za KO a DSO na kalendarný rok 2022.pdf 01.12.2021

VZN č.5/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom

VZN 5 2021 nakladanie s odpadom.pdf 01.12.2021

VZN č.6/2021 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2022

VZN č. 6 2021 daň z nehnuteľnosti na rok 2022.pdf 01.12.2021

VZN č.7/2021 o miestnych daniach na kalendárny rok 2022

VZN č. 7. 2021 o miestnych daňiach na rok 2022.pdf 01.12.2021

VZN platné od 1.1.2021

VZN č. 3/2021, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a výška príspevku na režijné náklady a

VZN č. 3_2021.pdf 06.10.2021

VZN č.1/2021 ktorým sa určujú názvy ulíc v obci Veľký Biel

VZN-ulice.pdf 20.05.2021

VZN č.2/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vyhradenej parkovacej ploche

VZN_dočasné parkovanie.pdf 20.05.2021

Dodatok č.1/2021 k VZN č.2/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom,drobným stavebným odpadom, objemným odpadom

čipovanie dodatok.pdf 20.05.2021

VZN č. 1/2020 o poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpady

VZN č.12020 o poplatku za KO a DSO.pdf 03.12.2020

VZN č.2/2020 o nakladaní s KO, DSO, OO

VZN č.22020 nakladanie s KO,DSO,OO.pdf 03.12.2020

VZN č.3/2020 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2021

VZN č.3 2020 daň z nehnuteľnosti na rok 2021.pdf 03.12.2020

VZN č.4/2020 o miestných daniach na kalendárny rok 2021

VZN č.4 2020 o miestnych daňiach na rok 2021.pdf 03.12.2020

VZN č.5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škol.zariadení so sídlom na území obce Veľký Biel

VZN č.52020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Veľký Biel.pdf 03.12.2020

VZN platné od 01.01.2020

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Veľký Biel

VZN 062019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škoslkých zariadení so sídlom na území obce Veľký Biel.pdf 08.01.2020

VZN č.3/2019 o poplatku za KO a DSO

- VZN KO a DSO na rok 2020.pdf 09.12.2019

VZN č.7/2019 o nakladaní s KO a DSO, OO

VZN V.Biel nakladanie s odpadmi.pdf 09.12.2019

VZN platné od 1.1.2019

VZN daň z nehnuteľnosti

VZN daň z nehnuteľnosti na rok 2019.pdf 18.12.2018

VZN prevádzkový poriadok pohrebiska

poriadok pre pohrebiska 2019.pdf 18.12.2018

VZN o miestnych daniach

VZN o miestnych daňiach na rok 2019.pdf 18.12.2018

VZN poplatok za KO a DSO

VZN poplatky KO 2019.pdf 18.12.2018

Stránka