Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia


Schválené VZN obce Veľký Biel

VZN platné od 1.1.2019

VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úradu nákladov v základnej a materskej škole v obci Veľký Biel č. 1/2019

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len nariadením) sa upravuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v materskej škole, v školskom klube detí pri základnej škole, ktorých zriaďovateľom je Obec Veľký Biel.

VZN o poplatku pre MŠ a ŠKD od 01.09.2019.pdf 01.07.2019

VZN, ktorým sa určuje názov ulice obce Veľký Biel č. 2/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Biel určuje názov ulice v obci Veľký Biel – Lipová ulica (lokalita č. 5).

VZN o názve ulice č. 22019.pdf 01.07.2019

VZN platné od 1.1.2018

VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane č. 02 2018.pdf 26.09.2018

VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení

VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Veľký Biel

VZN 12018 u určení výšky dotácie na prevádzku ŠKD.pdf 07.02.2018

VZN o miestnych daniach na rok 2018

VZN o miestnych daňiach na rok 2018.pdf 16.03.2018

VZN o danie z nehnuteľnosti na rok 2018

VZN daň z nehnuteľnosti na rok 2018 V.Biel.pdf 16.03.2018

VZN o nakladaní odpadu obec Veľký Biel

VZN V.Biel nakladanie s odpadmi.pdf 27.11.2017

VZN poplatky KO aDSO

VZN poplatky KO a DSO.pdf 27.11.2017

VZN platné od 1.1.2017

VZN ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v základnej a materskej škole v obci Veľký Biel

vzn_o_poplatku_pre_mŠ.pdf 26.04.2017

VZN o miestnom poplatku za rozvoj v obci Veľký Biel

vzn_o_miestnom_poplatku_za_rozvoj_v_obci_velky_biel_1_1_2016.pdf 10.01.2017

VZN o určení názvu ulice

vzn 012017 o určení názvu ulice.pdf 26.04.2017

VZN o poskytovaní elektronických služieb

vzn 022017 o poskytovani elektronickych služieb.pdf 26.04.2017

VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Veľký Biel

VZN_pravidlá _času_predaja.pdf 29.05.2019

VZN platné od 1.1.2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.1/2016 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

vzn_o_povinnom_zápise.pdf 16.11.2016

VZN platné od 1.1.2015

VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - Trhový poriadok na rok 2015

vzn_trhovy poriadok 2015_velky biel.pdf 16.11.2016

VZN platné od 1.1.2014

VZN 2/2014 zo dňa 18.8.2014 o územnom plánovaní

vzn_2_2014_uzemne planovanie_velky biel.pdf 16.11.2016

Dodatok č.1 k VZN o poplatkoch KO

dodatok k poplatku za ko.pdf 16.11.2016

VZN od 2006 do 2011

VZN 1/2011, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov základných, základných umeleckých a materských školách

vzn_sposob uhrady prispevkov v zs a ms_1_2011_velky biel.pdf 16.11.2016

Dodatok č. 1 k VZN 1/2011 o výške a spôsobe úhrady príspevkov ZŠ a MŠ

dodatok c1_vzn 1_2011 platby zs a ms.pdf 16.11.2016

VZN obce Veľký Biel o verejnej kanalizácii, odpadových vodách

vzn_ston.pdf 16.11.2016

Stránka