Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Obec v štatistikách

Vybrané štatistické ukazovatele o obci  obohatené o vizuálny rozmer. Jednoduchou, ľahko čitateľnou a príťažlivou formou  prezentované zaujímavé číselné údaje z vybraných štatistických oblastí, ktoré sú dostupné na najnižšej územnej úrovni.


Štatistické ukazovatele sú zobrazené v grafoch. 
Legendy grafov sú interaktívne, môžete v nich skrývať a odkrývať jednotlivé dostupné dátové rady.

https://mojaobec.statistics.sk/html/sk.html?obec=SK0108508292 

http://www.hospodarenieobci.sk/profil/samosprava/508292/2018

 

hore