Obec Veľký Biel
ObecVeľký Biel

Matrika

Matrika, evidencia obyvateľstva a sociálnych vecí
 

Vybavuje: Gabriela Takácsová - tel.: 02/4591 6221 - e-mail: matrika@velkybiel.eu


Prihlásenie k trvalému pobytu (TP):

Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí. Trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove, k bytu ani k vlastníkovi, má len evidenčný charakter. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Pri vybavovaní tejto agendy sa občan dostaví na obecný úrad Veľký Biel.


Občan na Obecnom úrade Veľký Biel obdrží tlačivá:

 • Prihlasovací lístok na trvalý pobyt (zakladá sa k evidencii obyvateľstva na OcÚ)
 • Odhlasovací lístok z trvalého pobytu (zasiela sa po potvrdení obecným úradom do miesta predchádzajúceho trvalého pobytu
 • Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB  (zasiela sa pre centrálny register obyvateľstva do Banskej Bystrice)
 • Hlásenie o sťahovaní (zasiela obecný úrad pre štatistický úrad v Trnave)
   
Potrebné doklady:

a) Vlastník a spoluvlastník nehnuteľnosti

 • list vlastníctva (LV) alebo Rozhodnutie katastrálneho úradu o povolení vkladu do katastra,
 • fotokópie (nie osvedčené) osobných dokladov (rodný list, sobášny list, rozvedení - právoplatné rozhodnutie o rozvode, vdovec(vdova) – úmrtný list, vysokoškolsky vzdelaní – diplom).

b) Nie vlastník

 • na tlačive k prihláseniu na trvalý pobyt musia všetci spoluvlastníci nehnuteľností podpísať súhlas na TP pred pracovníčkou ohlasovne,
 • všetky ostatné doklady.
   
Potvrdenie sa nevyžaduje podľa § 3 ods. 8 písm. d) zákona č. 253/1988 Z.z. a podľa § 4 ods. 6 písm. b), ak:
 1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 2. ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
 3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa bodov 1 a 2, alebo ak:
 4. vlastník alebo spoluvlastník budovy alebo jej časti, alebo nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.
   
Zmena trvalého pobytu v rámci obce :

Hlásenie pre REGOB

Po predložení uvedených dokladov, vyplnení tlačív, potvrdí obecný úrad trvalý pobyt a zasiela hlásenie spolu s osobnými dokladmi občana na Okresné riaditeľstvo policajného zboru (ORPZ) v Senci.
Následne má občan povinnosť podať žiadosť o vydanie nového OP na ORPZ v Senci.
 

Prihlásenie k prechodnému pobytu (PP):

Občan na Obecnom úrade  obdrží tlačivá:

 • Prihlasovací lístok na prechodný pobyt (zakladá sa k evidencii obyvateľstva na OcÚ)
 • Oznámenie prechodného pobytu pre REGOB  (zasiela sa pre centrálny register obyvateľstva do Banskej Bystrice)

Potrebné doklady:

 • občan nepredkladá fotokópie osobných dokladov, iba list vlastníctva (LV) alebo Rozhodnutie katastrálneho úradu o povolení vkladu do katastra,
 • na tlačive k prihláseniu na PP musia všetci vlastníci podpísať súhlas s PP pred pracovníčkou ohlasovne ako pri trvalom pobyte.
   
Povinnosť  občanov pri zmene údajov
 • pri zmene bydliska v rámci obce nahlásiť zmenu na Obecnom úrade  – potrebné pre Evidenciu obyvateľstva,
 • pri zmene rodného čísla (napr. chybne určené rodné číslo, duplicita  rodného čísla a pod.) zmenu nahlásiť na obecnom úrade.
Rodný list

vybavuje sa v mieste narodenia dieťaťa.

Sobášny list

vybavuje sa v mieste, kde bolo manželstvo uzavreté.

1. Uzavretie manželstva cirkevnou formou

Snúbenci si podajú tlačivo na príslušnom matričnom úrade, kde chcú uzavrieť manželstvo.

2. Civilnou formou

Snúbenci si podajú žiadosť na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého bydliska jedného zo snúbencov.
Ak chcú uzavrieť manželstvo  mimo svojho trvalého bydliska, musí matričný úrad z miesta trvalého bydliska jedného zo snúbencov zmocniť matričný úrad, pred ktorým chcú snúbenci manželstvo uzavrieť. Pri zmocnení k uzavretiu manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade, sa vyberá správny poplatok. (Žiadosť vyplnia na matričnom úrade, ktorý zmocňuje).
Žiadosť o uzavretie manželstva sa predkladá podľa zákona 154/94 Z.z. minimálne 14 dní pred uzavretím manželstva.

Poučenie pre snúbencov
 1. Žiadosť o uzavretie manželstva  podpíšu obaja snúbenci pred matrikárom. 
 2. Žiadosť sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára, pri uzavretí manželstva pred orgánom štátu vždy na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

 

K žiadosti treba pripojiť tieto doklady: *)

A. SLOBODNÍ:

a) vlastné rodné listy

b) platné občianske preukazy (občiansky preukaz nahrádza doklad o slovenskom štátnom občianstve a doklad o trvalom pobyte), ak bol občiansky preukaz vydaný do 1.9. 1993 a nie je v ňom vyznačené štátne občianstvo je potrebné predložiť osvedčenie o štátnom občianstve. Vojaci, ktorí nevlastnia občiansky preukaz predložia vojenský preukaz (knižku).

B. OVDOVELÍ:

a) všetky doklady uvedené pod bodom A. a okrem toho ešte:

b) úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho.

C. ROZVEDENÍ:

a) všetky doklady uvedené pod bodom A. a okrem toho ešte:

b) právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené.

Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, alebo či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko. Ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.

Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

D. CUDZINCI PREDLOŽIA:

a) všetky doklady uvedené pod bodom A (príp. B, C) a okrem toho ešte:

b) osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami

c) ak majú doklady pod bodom A. B, C, D písané v cudzom jazyku je potrebné k nim doložiť aj preklad súdneho tlmočníka

d) vyššie uvedené doklady sú povinní snúbenci predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva (§ 28 zák. Č. 154/1994 Z. z.).

*) Pokiaľ obidvaja snúbenci sú slovenskými občanmi.

Sadzobník správnych poplatkov obce Veľký Biel

 

Občan

Kalendár vývozu separovaných zložiek

harmonogram 2024

Voľby do EU parlamentu 2024

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

odchyt

hore